KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

EGE-TAV AŞ. olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

EGE-TAV AŞ. olarak, http://www.bolez.com.tr/kvkk_bilgilendirme.html ve http://www.bolez.com.tr/kvkk/Kisisel_Veri_Envanteri.pdf web sayfalarımız elektronik ortamından, Şirketimiz ilan panolarından yazılı olarak ve +90(232)4634083 nolu telefon numarasından bilgi edinebileceğinizi dikkatinize sunarız.

İnsan kaynakları Departmanımızca; İş Başvuru internet sayfamız, İş Başvuru Formu/İş İstek Formu ve Staj Başvurularınız için aldığımız kişisel verileriniz tarafımızca toplanmış olacak ve KVKK’da belirtilen;

* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,

* Doğru ve gerektiğinde güncel olması,

* Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,

* İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi , ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

EGE-TAV AŞ.olarak kişisel verilerinizin;

A- İnsan kaynakları politikamızı ve iş süreçlerimizi yürütme,

B- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmî mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

C- Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen;

- İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- EGE-TAV A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EGE-TAV AŞ’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,

- Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, dahilinde işliyoruz.

Kişisel verileriniz;

*Hizmet ve faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile sair gerçek veya tüzel kişilere,

*EGE-TAV AŞ.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ve yurt dışındaki ortak şirketimizle(Japon NH Foods Ltd.),

*Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,

*Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

*Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara,kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tarafımızca aktarılabilecektir.

Covid-19 virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlem talimatları gerekçesiyle şirketimizde Covid-19 virüsüne yönelik sağlık taramaları (ateş ölçümü vs) ve diğer bilgi (seyahat vs) sorgulaması yapılmaktadır.

İşbu nedenle elde edilen özel nitelikli kişisel veriler işyeri hekimimiz tarafından işlenmekte ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması gerekiliyorsa yine işyeri hekimimizce bu işlem yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK madde 6 hükümleri (Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları madde 6-(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.) doğrultusunda işlenmekte,saklanmakta ve saklama süresi sonunda imha edilmektedir.

Covid-19 virüsü nedeniyle işlenmekte olan diğer kişisel verileriniz de KVKK madde 5/ç fıkrasında belirtilen”Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hükmü gereğince ve şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan KVKK politikamız doğrultusunda işlenecek,saklanacak ve imha edilecektir.

Yine Covid-19 sürecinde evden yapılan çalışmalar için de KVKK kapsamında idari ve teknik her türü tedbir alınmış durumdadır.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

İşyeri Güvenliği Uzmanımız tarafından:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak yazılı cevap verilmesi gerektiği taktirde yukarıda bildirilen Yönetmelik gereğince posta ve diğer giderler için ücret talep olunabilir.

İlgili kişi olarak başvuru formu ve başvuru için gerekli belge, bilgilere ulaşmak icin Şirketimiz http://www.bolez.com.tr/kvkk/KVKKilgiliBasvuruFormu.pdf web adresinden, yazılı olarak Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:7 D:704 Konak/İZMİR adresimizden bize ulaşabilirsiniz.Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu İndirmek için lütfen tıklayınız